Kalendarz roku szkolnego

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach przekazuje informacje dotyczące terminarza okresu świątecznego:

  • Zimowa przerwa świąteczna trwa w terminie 23 – 31 grudnia 2019 r.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2,3 stycznia 2020 r.

W dniach 2,3 stycznia 2020 r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Podsumowując: czas wolny dla uczniów trwa od 23.12.2019 r. do 6.01.2020 r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Strona

„Ministerstwo Edukacji Narodowej”

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,        z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia – 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5. Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017  r.   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 grudnia 2016  r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 3 stycznia 2020 r.

 

 

  programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

10. Egzamin maturalny Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

11 Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

    Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej- formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

14 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawi

 

Lp. Uroczystość Termin Odpowiedzialni za uroczystość W tym odpowiedzialni za oprawę plastyczną i zaproszenia
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2.IX.2019 Dyrekcja Szkoły
2. Spotkania z rodzicami IX, XI 2019, I, IV 2020 Dyrekcja , wychowawcy klas , nauczyciele
3. Zapoznanie uczniów z bezpieczeństwem na drodze i prawami ucznia 1 IX Wychowawcy
4. Sprzątanie świata 24 IX 2019 Nauczyciele
5. Wybory rodziców do Rady Rodziców 17.IX.2019 Wychowawcy
6. Próbna ewakuacja budynku szkoły na wypadek zagrożenia 3 tydzień IX Bicz Sławomir
7. Diagnoza wstępna w przedszkolu IX/X 2019 Wychowawca Agata Kępa
8. Ślubowanie kl. 0a,

0c

24 X 2019

25 X2019

Wychowawca Klamczyńska Maria, Ryś Marta
9. Pasowanie pierwszoklasistów 22X 2019 Wiesława Seweryn Wiesława Seweryn
10. Szkolny konkurs Poezji Jana Pawła II X 2091 Dorota Matysek, Edyta Maj Dorota Matysek, Edyta Maj
11. Dzień Papieski X 2019 Dorota Matysek, Edyta Maj Dorota Matysek, Edyta Maj
12. Dzień Edukacji Narodowej X 2019 Pożoga Barbara, Halina Świetlik Śliwczyńska Małgorzata
13. Święto Niepodległości Polski XI 2019 Nowak –Matysek Monika Nowak –Matysek Monika, Edyta Maj
14. Andrzejki,

Mikołajki

3 tydz. XI

6 XII 2019

Klamczyńska Maria, Łygan Renata, ryś Marta, Kępa Agata, Żłobecka Monika, Mergalska Dorota, Nowak Urszula, Moras Elżbieta, Gulba Małgorzata, Seweryn Wiesława, Więcław Angelika Klamczyńska Maria, Łygan Renata, ryś Marta, Kępa Agata, Żłobecka Monika, Mergalska Dorota, Nowak Urszula, Moras Elżbieta, Gulba Małgorzata, Seweryn Wiesława, Więcław Angelika
15. Egzamin próbny XI-XII 2019 Wychowawcy klas VIII
16. Wigilia szkolna XII 2019 s. Wioletta Konopko,

Żłobecka Monika,

Marta Ryś

E. Maj,

Żłobecka Monika,

Marta Ryś

17. Zimowa przerwa świąteczna 23XII-31XII 2019
18. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy I 2020 Samorząd szkolny

 

Samorząd szkolny
19. Góra grosza I 2020 Samorząd szkolny Samorząd szkolny
20. Choinka szkolna 25 I 2020 Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele
21. Ferie zimowe 27I-09II 2020
22. Dzień seniora I 2020 Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, wychowawcy klas I-III Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, wychowawcy klas I-III
23. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I na rok szkolny 2020/2021 II-III 2020 Dyrekcja, Komisja rekrutacyjna
24. Dzień kobiet III 2020 Śmigielski Zbigniew, Sławomir Bicz Śmigielski Zbigniew, Sławomir Bicz
25. Święto wiosny 23 III 2020 Nowak- Matysek Monika, Kępa Agata, Ryś Marta, Klamczyńska Maria, Żłobecka Monika, Więcław Angelika, wychowawcy klas I-III Nowak- Matysek Monika, Wychowawcy oddziałow przedszkolnych, wychowawcy klas I-III, Angelika Więcław
26. Tydzień Kultury Języka III/IV 2020 Świetlik Halina, Pożoga Barbara, Rabajczyk Magdalena Świetlik Halina, Pożoga Barbara, Rabajczyk Magdalena
27. Diagnoza końcowa w przedszkolu III/IV 2020 Kępa Agata
28. Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

 

21 IV 2020

22 IV 2020

23 IV 2020

Dyrekcja Szkoły, nauczyciele
29. Dzień ziemi IV 2020 Kosmala Grażyna, Kasprowicz Dariusz, Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, wychowawcy klas I-III
30. Wiosenna przerwa świąteczna 09 IV-14IV 2020
31. Gminny konkurs wiedzy o regionie 27 IV 2020 Nowak-Matysek Monika, Śmigielska Edyta Nowak-Matysek Monika, Śmigielska Edyta
32. Rozdanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka Do 28 IV 2020 Kępa Agata
33. Święto Konstytucji 3 Maja V 2020 Śmigielska Edyta Śmigielska Edyta
34. Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych 14 V 2020 Wychowawcy
35. Dni Języków obcych 21 V 2020 Piwko Anna, Łygan Renata, Ryś Bernadeta, Lipa Grażyna Piwko Anna, Łygan Renata, Ryś Bernadeta, Lipa Grażyna
36. Dzień regionalny V 2020 Maj Edyta, Matysek Dorota, Kasprowicz Dariusz Maj Edyta, Matysek Dorota, Kasprowicz Dariusz
37. Święto Patronów Szkoły V 2020 Rabajczyk Magdalena Rabajczyk Magdalena
38. Dzień rodziny V/VI 2020 Wychowawcy klas I-III oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy klas I-III oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych
39. Spotkanie adaptacyjne z nowymi przedszkolakami VI 2020 Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
40. Dzień Sportu szkolnego

Dzień dziecka

1 VI 2020 Śmigielski Zbigniew, Bicz Sławomir, wychowawcy, nauczyciele Śmigielski Zbigniew, Bicz Sławomir
41. Pożegnanie absolwentów VI 2020 Śmigielska Edyta, Łygan Renata Śmigielska Edyta, Łygan Renata
42. Zakończenie roku szkolnego 20191/2010 26 VI 2020 Dyrekcja Szkoły
 

Inne uroczystości i przedsięwzięcia

Propozycje Nauczycieli

43. Akcja charytatywna –Uczynek wiary X 2019 s. Wioletta Konopko
44. Konkurs „Różaniec to skarb” X 2019 s. Wioletta Konopko
45. Instalacja na korytarzu „Święci w niebie” XI 2019 s. Wioletta Konopko
46. Akcja charytatywna „Dar juniora dla seniora” III 2020 s. Wioletta Konopko
47. Dzień matematyczny III 2020 Nieckula Agnieszka, Kasprowicz Małgorzata Nieckula Agnieszka, Kasprowicz Małgorzata
48. Konkurs polonistyczny „Lekturowy omnibus” Rabajczyk Magdalena, Świetlik Halina, Pożoga Barbara Rabajczyk Magdalena, Świetlik Halina
49. Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 23 XI 2019 Śmigielski Zbigniew
50. Gminne Zawody w sztafetowych biegach przełajowych 5 X 2019 Śmigielski Zbigniew, Bicz Sławomir
51. Gminne zawody w indywidualnych biegach przełajowych 26 X 2019 Śmigielski Zbigniew, Bicz Sławomir
52. Gminne zawody w drużynowym tenisie stołowym dla chłopców. 16 XI 2019 Bicz Sławomir

 

Back to top button
Close