RodziceUczniowie

Nauka zdalna w Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
zgodnie rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020 r. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. wprowadzona zostaje organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne odbywać się będą według planu lekcji funkcjonującego w szkole do 11 marca 2020 r. (przed zawieszeniem zajęć). Każdy uczeń będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą formy prowadzenia lekcji oraz zobaczyć materiały przekazane przez nauczycieli za pomocą e-dziennika Librus w zakładce: Lekcje (organizacja – zaplanowane lekcje). Bardzo istotne jest również systematyczne i częste sprawdzanie wiadomości wysyłanych w e-dzienniku Librus.
Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik zdalnego nauczania:
• prowadzenie zajęć on-line i przekazywanie materiałów dydaktycznych na platformie edukacyjnej Edukator (platforma dostępna po wygenerowaniu i przesłaniu uczniom  haseł dostępowych);
• wykorzystanie materiałów dydaktycznych z platformy epodreczniki.pl;
• konsultacje oraz ocena pracy uczniów za pośrednictwem platformy edukacyjnej Edukator oraz dziennika elektronicznego Librus;
• Konsultacje z pedagogiem, logopedą i nauczycielem –bibliotekarzem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;
• inne metody i techniki zdalnego nauczania wybrane przez nauczycieli.
Jeśli uczeń nie ma możliwości korzystania z kształcenia na odległość, pozostaje kontakt telefoniczny z wychowawcą lub poczta tradycyjna. O takich sytuacjach wychowawca informuje dyrekcję szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
Zasady oceniania uczniów za realizowane treści programowe:
• Ocenie podlegają: obowiązkowe zadania i ćwiczenia lekcyjne oraz prace domowe przekazywane zdalnie przez nauczyciela danego przedmiotu;
• wypowiedzi ustne w trakcie zajęć on-line lub konsultacji on-line; sprawdziany i testy opracowane za pomocą platform testów np. itesty.edu.pl, platformy e-learningowej oraz testów opracowanych za pomocą formularza Google;
• Oceny będą wpisywane na bieżąco do dziennika elektronicznego Librus i w tej formie przekazywane uczniom i rodzicom. Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z nauczycielem w sprawie wyników nauczania;
• Zasady oceniania powyższych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów regulują przepisy szkolne. Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych w porozumieniu z nauczycielami do 29 marca 2020 r. wprowadzają zmiany w Przedmiotowych Zasadach Oceniania dotyczące zdalnych form oceniania uczniów. Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie przekazana rodzicom i uczniom za pośrednictwem e-dziennika Librus;
• Przewodniczący zespołów przedmiotowych w terminie do 29 marca 2020 r. wprowadzają modyfikację programów nauczania, jeśli taka konieczność istnieje, tak by treści programowe mogły być realizowane przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.

Drodzy Uczniowie,
wymuszona zagrożeniem epidemicznym organizacja kształcenia na odległość stawia przed wszystkimi poważne wyzwania związane przygotowaniem, organizacją i realizacją nowych form pracy dydaktycznej. Wasz udział w zajęciach zdalnych wymaga odpowiedzialności, systematyczności i sumienności w uczestniczeniu w zajęciach. Pamiętajcie również o zasadach higieny pracy umysłowej w trakcie korzystania z komputera. Jeśli mielibyście jakiekolwiek trudności i problemy, pamiętajcie, że możecie się nimi podzielić z waszym wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

Życzę Wam wszystkim zdrowia, wytrwałości i pogody ducha. Pozostańcie w domach w kontakcie z nami

Aurelia Piwko-Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach

 

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button