Zajęcia pozalekcyjne

Według ,,Nowego słownika pedagogicznego” zajęcia pozalekcyjne to ,,Zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym, których celem jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów”. W. Okoń twierdzi zaś, że to ,,nieobowiązkowa wykonywana w czasie wolnym działalność uczniów w obrębie szkoły obejmująca zajęcia w organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań, świetlicy, sali gimnastycznej lub boisku czy ogrodzie szkolnym”.

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych jest ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Przemyślane zajęcia zmniejszają skalę niepowodzeń uczniowskich i pozwalają osiągnąć uczniowi sukces na miarę jego możliwości a także wpływają na rozwój uczniów wykazujących zainteresowania w danej dziedzinie.

Planując zajęcia pozalekcyjne, warto obok celów spojrzeć na funkcje tych zajęć: kształcącą, integrującą, rekreacyjno-rozrywkową.

Jako podstawową zasadę należy przyjąć, że w szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

 

Back to top button